st

Simple Terminal
git clone git://r-36.net/st
Log | Files | Refs | README | LICENSE

st.info (3497B)


   1 st| simpleterm,
   2 	acsc=+C\,D-A.B0E``aaffgghFiGjjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~,
   3 	am,
   4 	bce,
   5 	bel=^G,
   6 	blink=\E[5m,
   7 	bold=\E[1m,
   8 	cbt=\E[Z,
   9 	cvvis=\E[?25h,
   10 	civis=\E[?25l,
   11 	clear=\E[H\E[2J,
   12 	cnorm=\E[?12l\E[?25h,
   13 	colors#8,
   14 	cols#80,
   15 	cr=^M,
   16 	csr=\E[%i%p1%d;%p2%dr,
   17 	cub=\E[%p1%dD,
   18 	cub1=^H,
   19 	cud1=^J,
   20 	cud=\E[%p1%dB,
   21 	cuf1=\E[C,
   22 	cuf=\E[%p1%dC,
   23 	cup=\E[%i%p1%d;%p2%dH,
   24 	cuu1=\E[A,
   25 	cuu=\E[%p1%dA,
   26 	dch=\E[%p1%dP,
   27 	dch1=\E[P,
   28 	dl=\E[%p1%dM,
   29 	dl1=\E[M,
   30 	ech=\E[%p1%dX,
   31 	ed=\E[J,
   32 	el=\E[K,
   33 	el1=\E[1K,
   34 	enacs=\E)0,
   35 	flash=\E[?5h$<80/>\E[?5l,
   36 	fsl=^G,
   37 	home=\E[H,
   38 	hpa=\E[%i%p1%dG,
   39 	hs,
   40 	ht=^I,
   41 	hts=\EH,
   42 	ich=\E[%p1%d@,
   43 	il1=\E[L,
   44 	il=\E[%p1%dL,
   45 	ind=^J,
   46 	indn=\E[%p1%dS,
   47 	invis=\E[8m,
   48 	is2=\E[4l\E>\E[?1034l,
   49 	it#8,
   50 	kel=\E[1;2F,
   51 	ked=\E[1;5F,
   52 	ka1=\E[1~,
   53 	ka3=\E[5~,
   54 	kc1=\E[4~,
   55 	kc3=\E[6~,
   56 	kbs=\177,
   57 	kcbt=\E[Z,
   58 	kb2=\EOu,
   59 	kcub1=\EOD,
   60 	kcud1=\EOB,
   61 	kcuf1=\EOC,
   62 	kcuu1=\EOA,
   63 	kDC=\E[3;2~,
   64 	kent=\EOM,
   65 	kEND=\E[1;2F,
   66 	kIC=\E[2;2~,
   67 	kNXT=\E[6;2~,
   68 	kPRV=\E[5;2~,
   69 	kHOM=\E[1;2H,
   70 	kLFT=\E[1;2D,
   71 	kRIT=\E[1;2C,
   72 	kind=\E[1;2B,
   73 	kri=\E[1;2A,
   74 	kclr=\E[3;5~,
   75 	kdl1=\E[3;2~,
   76 	kdch1=\E[3~,
   77 	kich1=\E[2~,
   78 	kend=\E[4~,
   79 	kf1=\EOP,
   80 	kf2=\EOQ,
   81 	kf3=\EOR,
   82 	kf4=\EOS,
   83 	kf5=\E[15~,
   84 	kf6=\E[17~,
   85 	kf7=\E[18~,
   86 	kf8=\E[19~,
   87 	kf9=\E[20~,
   88 	kf10=\E[21~,
   89 	kf11=\E[23~,
   90 	kf12=\E[24~,
   91 	kf13=\E[1;2P,
   92 	kf14=\E[1;2Q,
   93 	kf15=\E[1;2R,
   94 	kf16=\E[1;2S,
   95 	kf17=\E[15;2~,
   96 	kf18=\E[17;2~,
   97 	kf19=\E[18;2~,
   98 	kf20=\E[19;2~,
   99 	kf21=\E[20;2~,
  100 	kf22=\E[21;2~,
  101 	kf23=\E[23;2~,
  102 	kf24=\E[24;2~,
  103 	kf25=\E[1;5P,
  104 	kf26=\E[1;5Q,
  105 	kf27=\E[1;5R,
  106 	kf28=\E[1;5S,
  107 	kf29=\E[15;5~,
  108 	kf30=\E[17;5~,
  109 	kf31=\E[18;5~,
  110 	kf32=\E[19;5~,
  111 	kf33=\E[20;5~,
  112 	kf34=\E[21;5~,
  113 	kf35=\E[23;5~,
  114 	kf36=\E[24;5~,
  115 	kf37=\E[1;6P,
  116 	kf38=\E[1;6Q,
  117 	kf39=\E[1;6R,
  118 	kf40=\E[1;6S,
  119 	kf41=\E[15;6~,
  120 	kf42=\E[17;6~,
  121 	kf43=\E[18;6~,
  122 	kf44=\E[19;6~,
  123 	kf45=\E[20;6~,
  124 	kf46=\E[21;6~,
  125 	kf47=\E[23;6~,
  126 	kf48=\E[24;6~,
  127 	kf49=\E[1;3P,
  128 	kf50=\E[1;3Q,
  129 	kf51=\E[1;3R,
  130 	kf52=\E[1;3S,
  131 	kf53=\E[15;3~,
  132 	kf54=\E[17;3~,
  133 	kf55=\E[18;3~,
  134 	kf56=\E[19;3~,
  135 	kf57=\E[20;3~,
  136 	kf58=\E[21;3~,
  137 	kf59=\E[23;3~,
  138 	kf60=\E[24;3~,
  139 	kf61=\E[1;4P,
  140 	kf62=\E[1;4Q,
  141 	kf63=\E[1;4R,
  142 	khome=\E[1~,
  143 	kil1=\E[2;5~,
  144 	krmir=\E[2;2~,
  145 	kich1=\E[2~,
  146 	knp=\E[6~,
  147 	kmous=\E[M,
  148 	kpp=\E[5~,
  149 	lines#24,
  150 	mir,
  151 	msgr,
  152 	npc,
  153 	op=\E[39;49m,
  154 	pairs#64,
  155 	mc0=\E[i,
  156 	mc4=\E[4i,
  157 	mc5=\E[5i,
  158 	rc=\E8,
  159 	rev=\E[7m,
  160 	ri=\EM,
  161 	ritm=\E[23m,
  162 	rmacs=\E(B,
  163 	rmcup=\E[?1049l,
  164 	rmir=\E[4l,
  165 	rmkx=\E[?1l\E>,
  166 	rmso=\E[27m,
  167 	rmul=\E[24m,
  168 	rs1=\Ec,
  169 	rs2=\E[4l\E>\E[?1034l,
  170 	sc=\E7,
  171 	setab=\E[4%p1%dm,
  172 	setaf=\E[3%p1%dm,
  173 	setb=\E[4%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
  174 	setf=\E[3%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
  175 	sgr0=\E[0m,
  176 	sgr=%?%p9%t\E(0%e\E(B%;\E[0%?%p6%t;1%;%?%p2%t;4%;%?%p1%p3%|%t;7%;%?%p4%t;5%;%?%p7%t;8%;m,
  177 	sitm=\E[3m,
  178 	smacs=\E(0,
  179 	smcup=\E[?1049h,
  180 	smir=\E[4h,
  181 	smkx=\E[?1h\E=,
  182 	smso=\E[7m,
  183 	smul=\E[4m,
  184 	tbc=\E[3g,
  185 	tsl=\E]0;,
  186 	xenl,
  187 	vpa=\E[%i%p1%dd,
  188 # Tmux unofficial extensions, see TERMINFO EXTENSIONS in tmux(1)
  189 	Se,
  190 	Ss,
  191 	Tc,
  192 
  193 st-256color| simpleterm with 256 colors,
  194 	use=st,
  195 	colors#256,
  196 	pairs#32767,
  197 #	Nicked from xterm-256color
  198 	setab=\E[%?%p1%{8}%<%t4%p1%d%e%p1%{16}%<%t10%p1%{8}%-%d%e48;5;%p1%d%;m,
  199 	setaf=\E[%?%p1%{8}%<%t3%p1%d%e%p1%{16}%<%t9%p1%{8}%-%d%e38;5;%p1%d%;m,
  200 
  201 st-meta| simpleterm with meta key,
  202 	use=st,
  203 	km,
  204 	rmm=\E[?1034l,
  205 	smm=\E[?1034h,
  206 	rs2=\E[4l\E>\E[?1034h,
  207 	is2=\E[4l\E>\E[?1034h,
  208 
  209 st-meta-256color| simpleterm with meta key and 256 colors,
  210 	use=st-256color,
  211 	km,
  212 	rmm=\E[?1034l,
  213 	smm=\E[?1034h,
  214 	rs2=\E[4l\E>\E[?1034h,
  215 	is2=\E[4l\E>\E[?1034h,